Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o.

se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. C 262731,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu určeného výhradně pro profesionály - podnikatele, jenž je umístěn na internetové adrese www.italystyle.cz. Internetový obchod není určen pro kupující - spotřebitele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
ITALY STYLE LINEA, s.r.o., se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 262731, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.italystyle.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují výhradně na uzavření kupních smluv s kupujícími,
kteří nejsou spotřebiteli, tj. s kupujícími, kteří jsou podnikateli, právnickou osobou,
nebo takovou fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení  obchodních podmínek  jsou  nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění  obchodních  podmínek může prodávající měnit  či  doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, nebo za podmínek dále uvedených i bez registrace, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží z internetového obchodu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Kupující získá přístup do uživatelského účtu prostřednictvím prodávajícího, který si ověří platnost a obor živnostenského oprávnění kupujícího. Kupující je povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje a informovat prodávajícího o jejich změně, nebo si údaje
při jakékoli jejich změně aktualizovat sám. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu
a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v Kč (CZK) včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v její aktuální sazbě a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno
v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, tj. objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží vloženém kupujícím do el. nákupního košíku 

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení    objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Odeslání objednávky
se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a výslovné potvrzení kupujícího v objednávce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení a objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu obdržení objednávky,
a to potvrzením o akceptaci objednávky odeslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na stránkách internetového obchodu), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tj. uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky na elektronickou adresu kupujícího.   

3.9. Kupující bere při uzavření kupní smlouvy na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím tohoto internetového obchodu, jakož i na prodejnách prodávajícího,
a aktualizaci příslušných údajů na stránkách internetového obchodu se může stát,
že kupujícím objednané zboží je již vyprodáno, přestože je na stránkách internetového obchodu uvedeno jako dostupné, případně, že se zboží stane dočasně nedostupným. V tomto případě bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat bez odkladu poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se smluvní strany do tří (3) pracovních dnů jinak (zejména
na prodloužení termínu dodání zboží nebo na jiné změně objednávky), kupní smlouva
se doručením oznámení prodávajícího o nedostupnosti zboží kupujícímu zaniká a žádná
ze smluvních stran není oprávněna po druhé smluvní straně požadovat jakoukoli náhradu
či jinou formu kompenzace.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám kupující, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Kupní smlouva je po uzavření prodávajícím archivována po dobu nutnou pro její vyřízení a následně po dobu nezbytně nutnou pro případné vymáhání nároků ze smlouvy vyplývajících.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující v České republice uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti  na dobírku, kdy kupující za zboží platí až při převzetí poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, a to v místě určeném kupujícím v objednávce; za platbu tímto způsobem jsou prodávajícím účtovány kupujícímu náklady prodávajícího spojené s dobírkou;

b) bezhotovostně platební kartoupřes platební bránu GP WEBPAY, která umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club. Za tuto bezhotovostní platbu banka kupujícímu neúčtuje žádné poplatky navíc. Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží;

Ode dne 1. 3. 2017 platí v České republice povinná elektronická evidence tržeb (EET) u on-line plateb, tj. u plateb prováděných prostřednictvím platební karty (platební brána GP WEBPAY). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, která je zasílána na e-mail kupujícího, ihned po úhradě objednávky. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

c) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. účtu: 86-128240257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také expediční náklady prodávajícího a poštovné ve výši stanovené dle ceníku poskytovatele poštovních služeb v sazbách platných v době expedice zboží, které jsou oznámeny v ceníku, který je v aktuální podobě zveřejněn na internetových stránkách www.italystyle.cz. V případě nákupu zboží v hodnotě v částce 2.000 Kč a vyšší neplatí kupující expediční náklady ani poštovné.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou uvedenou v ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek, jež upravuje podmínky, za kterých vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží kupujícímu. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech požadovat uhrazení celé kupní ceny  ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužije. 

4.7. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a cena zboží v internetovém obchodě vždy zahrnuje DPH v aktuální zákonné sazbě. Daňový doklad prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím. V individuálních případech prodávající zašle kupujícímu daňový doklad e-mailem v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM

Kupující není oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.


6. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzení objednávky kupujícímu). Dodací lhůta činí obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí
nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, zejména pokud je zboží vyprodané, dojde
k pozdnímu dodání zboží na sklad ze strany dodavatele atd.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117
a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v odst. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na následujících adresách a kontaktech:

a) písemně na adresu provozovny prodávajícího: ITALY STYLE LINEA, s.r.o., Moravská 1374, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, telefonní kontakty:  +420 461 049 020
b) e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@italystyle.cz.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího jeho oznámení o reklamaci.

7.5. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který nedílnou přílohou obchodních podmínek, a který je, shodně jako tyto obchodní podmínky, dostupný na stránkách www.italystyle.cz .


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající tímto výslovně uplatňuje ke zboží výhradu vlastnického práva až do doby jeho zaplacení  dle ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku. Kupující uzavřením kupní smlouvy uvedenou výhradu přijímá.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) v platném znění (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, který je dostupný na webové stránce www.italystyle.cz.

9.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa sídla/místa dodání, fakturační adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození a  jeho identifikační číslo, bankovní spojení, platební údaje, nakoupené produkty, objem poskytnutých služeb (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího prodávajícím jako správcem osobních údajů předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nejvýše 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Účetní doklady, např. faktury vystavené prodávajícím jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let
od jejich vystavení.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může se domáhat práv subjektu osobních údajů, jež jsou uvedená v samostatném dokumentu prodávajícího označeném „Podmínky ochrany osobních údajů“, kterým prodávající ve vztahu ke kupujícímu plní i svoji informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení. Hlavní práva subjektu údajů jsou:

a) může kdykoli požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
b) v případě, že se domnívá, že zpracování osobních údajů prodávající provádí v rozporu s ochranou osobních údajů subjektu údajů a v rozporu se zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, může subjekt údajů požádat o vysvětlení, požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

9.9. Pro uplatnění svých práv subjekt údajů prodávajícího na spojeních uvedených v těchto obecných podmínkách. Subjekt osobních údajů se též může obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9.10. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli odvolat. Pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které prodávající potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

9.11. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující akceptací obchodních podmínek prodávajícího souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém e-mailu prodávajícího s obchodním sdělením.

10.2. Kupující akceptací obchodních podmínek současně výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Jakákoli podání a oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, musí být doručena druhé smluvní straně poštou formou doporučeného dopisu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.


12. AUTORSKÁ PRÁVA

12.1. Veškerý obsah e-shopu a obchodních podmínek je chráněn autorskými právy prodávajícího a jeho kopírování bez souhlasu prodávajícího není dovoleno.

12.2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu
a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.13. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY POŘADANÉ PRODÁVAJÍCÍM

13.1. Prodávající realizuje pro kupující, kteří jsou profesionály v kadeřnickém a kosmetickém oboru, vzdělávací programy, které mají formu kongresů, odborných tematických školení, praktických seminářů a workshopů (dále společně jen „kurzy“). Kurzy jsou pořádány v Akademii prodávajícího na adrese Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1,
ve vhodných prostorách v rámci ČR nebo online.

13.2. Cílem kurzů je:

a) vzdělávat profesionály v kadeřnickém a kosmetickém oboru a předávat jim informace o aktuálních trendech, nových řadách kosmetických produktů, nových technikách v oblasti barvení a odbarvování vlasů, tvarování účesů, střihů a trichologií;

b) poskytování podpory profesionálům v oboru při vybudování úspěšného kadeřnického nebo kosmetického salonu, aby uspěli v silně konkurenčním prostředí.

13.3. Kurzy jsou vedeny profesionálním lektory jednotlivých technologických týmů značek,
se kterými prodávající obchoduje. Obvykle jde o kurzy jednodenní s tím, že pokud to šíře programu kurzu vyžaduje, mohou být vypsány i kurzy vícedenní. Aktuální nabídka kurzů je dostupná na adrese https://www.italystyle.cz/akademie/.

13.4. Není-li s kupujícím, který se přihlásí jako účastník na vypsaný kurz, sjednáno písemně jinak, platí, že podmínky kurzu stanovuje prodávající jako jeho pořadatel. Není-li prodávajícím v podmínkách příslušného kurzu uvedeno jinak, platí, že:

a) účast na kurzu je možné uhradit pouze platební kartou (počet účastníků jednotlivého kurzu je limitován);
b) účast na kurzu bude kupujícímu potvrzena a následně rezervována poté, co bude platba kurzovného připsána na účet prodávajícího
c) storno jednotlivého kurzu může provést pouze prodávající jako jeho pořadatel, a to za podmínky, že kapacita kurzu nebude naplněna, nebo z důvodu vyšší moci (např. pandemická opatření, nemoc lektora, omezení volného pohybu osob apod.);
d) v případě zrušení kurzu prodávajícím z důvodu nenaplnění kapacity účastníků, bude kupující prodávajícím vyrozuměn nejméně pět (5) dnů před vypsaným termínem kurzu, v případech vyšší moci si prodávající vyhrazuje možnost zrušit kurz nejméně jeden (1) pracovní den před vypsaným termínem konání kurzu. Kupující provede volbu, zda uhrazené kurzovné bude použito na jiný termín předmětného kurzu nebo na jiný typ kurzu, případně zda mu bude kurzovné prodávajícím vyplaceno zpět na jeho účet;
e) promeškání účasti na kurzu jeho účastníkem nezakládá právní důvod k nárokování vrácení kurzovného.   14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud závazkový právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že se jejich smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních jejich ustanovení. Změny
a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3.  Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob 
do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14.4. Přílohou obchodních podmínek je reklamační řád.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

a) adresa pro doručování:  ITALY STYLE LINEA, s.r.o., Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí.
b) adresa elektronické pošty: info@italystyle.cz

c) kontaktní linka e-shopu: +420 778 545 353
d) telefonní spojení: +420 777 714 244, +420 461 049 020

 

14.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.8.2022.


V Praze, dne 12. 8. 2022                                                                  

 
ITALY STYLE LINEA, s.r.o.